کمیته اجرایی کنفرانس
دبیرکمیته اجرایی کنفرانس :
دکتر عباس مجدآبادی
اعضا کمیته اجرایی( به ترتیب حرف الفبا )            
مهندس هاشم حجتی راد  
مهندس زهره رجبی 
مهندس فاطمه ویسی   

و  با همکاری خانم دکتر لاله فرهنگ متین


تماس با دبیرخانه کمیته اجرایی :            
وب سایت:  www.laserapps.ir 
پست الکترونیک:  info@laserapps.ir  
تلفن تماس:  88221084-021 
دورنگار:  88221084-021