کمیته علمی کنفرانس
دبیرکمیته علمی کنفرانس :
دکتر سعید جلوانی
اعضا کمیته علمی ( به ترتیب حرف الفبا )            
دکتر وحید احمدی 
دکتر احمد امجدی
دکتر علیرضا  بنانج  
دکتر عباس  بهجت  
دکتر پرویز  پروین  
دکتر اکبر  حریری  
دکتر سعید  جلوانی  
دکتر فرشته  حاج اسماعیل بیگی  
دکتر سیده مهری حمیدی
دکتر داود درانیان
دکتر علیرضا زیرک
دکتر مرتضی ساسانی قمصری  
دکتر فاطمه شهشهانی
دکتر رسول صدیقی بنابی
دکتر ابراهیم صفری
دکتر حمید رضا  فلاح
دکتر عطاملک قربانزاده
 دکتر امیرحسین فرهبد    
دکتر سیدکاظم مروج فرشی
دکتر رسول   ملک فر   
دکتر عباس  مجد آبادی 
دکتر محمود  ملاباشی  
دکتر حسن نبوی